top of page
חיפוש

מרב צור: כנפיים


הסרט "The Second Circle of the Lower Bottom” הוא חלק מאנתולוגיה של מצבים המתקיימים במרחב גיהינום דמיוני, המבוסס על "התופת" של דנטה. כמו ב"התופת", כל אחד מהפרקים (יצירות הוידאו) בפרויקט מתאר מעגל אחר ב”Lower Bottom”. מעגלים אלה הם מטאפורות לחרדות, לפחדים ולמאבקים אקסיסטנציאליסטים של הפרוטגוניסט - האמנית. בכל אחת מיצירות הוידאו מתמודדת האמנית עם משימה ספציפית – סיזיפית, פואטית, או גם וגם – המאלצת אותה להגיע לתוצאה בלתי אפשרית, או אפילו קטלנית.
צילמה: אנה גרינבנד


מתוך הצילומים:Comments


bottom of page